2013-01-31T14:12:00+07:00 14:12 Hài tết 2013: Khi Vợ Có Bồ - Nói Xấu Vợ 3 - Chiến Thắng T22M58S http://www.cliphai.com/2013/01/hai-tet-2013-khi-vo-co-bo-noi-xau-vo-3.html http://www.cliphai.com/2013/01/hai-tet-2013-khi-vo-co-bo-noi-xau-vo-3.html StartDuration28:19EndDuration http://i.ytimg.com/vi/jMGC0gzBmYU/0.jpg

Hài tết 2013: Khi Vợ Có Bồ - Nói Xấu Vợ 3 - Chiến Thắng

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hài tết 2013: Khi Vợ Có Bồ - Nói Xấu Vợ 3 - Chiến ThắngStartDuration28:19EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=jMGC0gzBmYU[/id]

Bình luận