2013-06-29T13:47:00+07:00 13:47 Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi T22M58S http://www.cliphai.com/2013/06/tieu-pham-hai-co-ti-ma-toi.html http://www.cliphai.com/2013/06/tieu-pham-hai-co-ti-ma-toi.html 27:05 http://i.ytimg.com/vi/QD5bDE5lqPs/0.jpg

Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Tiểu phẩm hài: Có Tí Mà Toi27:05[id]http://www.youtube.com/watch?v=QD5bDE5lqPs[/id]

Bình luận