2013-01-13T09:29:00+07:00 09:29 Hài tết 2013: Thầy già con hát trẻ - Vượng Râu, Trà My T22M58S http://www.cliphai.com/2013/01/hai-tet-2013-thay-gia-con-hat-tre-vuong.html http://www.cliphai.com/2013/01/hai-tet-2013-thay-gia-con-hat-tre-vuong.html StartDuration26:37EndDuration http://i.ytimg.com/vi/xSVjH2MbXhM/0.jpg

Hài tết 2013: Thầy già con hát trẻ - Vượng Râu, Trà My

Lý do báo lỗi:
  • Sexy, hở hang
  • Vi phạm bản quyền
  • Không xem được clip
  • Lý do khác
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Hài tết 2013: Thầy già con hát trẻ - Vượng Râu, Trà MyStartDuration26:37EndDuration[id]http://www.youtube.com/watch?v=xSVjH2MbXhM[/id]

Bình luận